الماتى يپپودرومىنداعى تازا قاندى جۇيرىكتەردىڭ ناتيجەلەرى مەن جاڭارتقان رەكوردتارى (كەستە)

Almaty ippodromy

قازىرگى كەزدە ات سپورتىنىڭ نەگىزگى تۇرى–مىنىس جىلقىلارىنىڭ جازىق شابىس, ياعني ەجەلدەن كەلە جاتقان ات ويىندارىنىڭ وسى تۇرى جاقسى دامىعان. سوندىقتان جىلقى زاۋىتتارىندا, جىلقى فەرمالارىندا, باسقا دا شارۋاشىلىق تۇرلەرىندە جانە جەكەلەگەن جەكەمەنشىك ات يەلەرىندە وسىرىلەتىن جىلقىلار نەگىزىنەن ات سپورتىنىڭ جارىستارى ۇشىن وسىرلەدى. ات جارىسى – سپورت باعىتىنداعى اتتارعا ۇلكەن سىن. مۇندا جارىسقا قوسىلعان شابىس جىلقىلارىنىڭ كۇشى, توزىمدىلىگى, شابىستىلىعى, جۇيرىكتىلىگى, ۇشقىرلىعى بارلىق جاعىنان سىنالادى. سونىمەن قاتار ات جارىسى وعان مىنىپ شاباتىن ادامدارعا دا ۇلكەن سىن, مۇنداي شاباندوزدار قوسىلعان اتتاردى دۇرىس مەڭگەرىپ شاپقىزا بىلەتىن, وز ىسىنىڭ شاباندوزى بولۋى كەرەك.
الماتى يپپودرومىندا اعىلشىننىڭ تازا قاندى مىنىس جىلقىلارىن جازىق شابىستاردا سىنايدى, اسىل تۇقىمدى مىنىس جىلقىلارىن وسىرەتىن جىلقى زاۋىتتارى مەن فەرمالاردىڭ جانە جەكەمەنشىك باسقا دا شارۋاشىلىقتار مەن جەكەلەگەن ات يەلەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق دەڭگەيدەگى ات جارىستارى وتكىزىلەدى, سونىمەن بىرگە ات سپورتىنىڭ كلاسسيكالىق جانە ۇلتتىق تۇرلەرىمەن قاتار, ار تۇرلى ات ويىندارىنىڭ چەمپيوناتى دا وتكىزىلىپ تۇرادى.
يپپودرومدا اسىل تۇقىمدى اعىلشىننىڭ تازا قاندى مىنىس جىلقىلارى 2 جاسىنان باستاپ سىناققا تۇسەدى دە, بايتالدارىن 3 جاسقا دەيىن, ال ايعىرلارىن 5-6 جاسقا تولعانشا ات جارىستارىنا قاتىستىرىپ سىناي بەرەدى.
جۇمىستى ورىنداۋ الماتى قالاسىنىڭ تەرريتوريياسىندا ورنالاسقان رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىندا وتكىزىلگەن 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىنداعى باعدارلاماسىنىڭ مالىمەتتەرىن پايدالانا وتىرىپ, تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ ات جارىستارىنا قاتىسۋ ناتيجەلەرىن تالداۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلدى.
رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىنداعى تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلارعا ارنالعان ات جارىستارى 13 رەت ۇيىمداستىرىلعان, سونداعى اتتاردىڭ شابىس سانىنىڭ بارلىعى – 56.
رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن ات جارىستارىنا قاتىسقان تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردى ات يەلەرى (شارۋاشىلىقتار مەن جەكەمەنشىك ات يەلەرى) بويىنشا بولگەندەگى جارىسقا قاتىسۋ ناتيجەلەرى (العان ورىندارى–1, 2, 3, 4, ەشقانداي ورىن الماعاندارى, جارىستان شىعارىلىپ تاستالعاندارى, جۇلدەلى ورىننان الىنىپ تاستالعاندارى) مەن جەڭگەن ۇتىستارى (تەڭگە) تۋرالى مالىمەتتەرى 1- كەستەدە بەرىلگەن.

ppodrom1كەستەدە بەرىلگەن مالىمەتتەر بويىنشا, رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلارىنا ارنالعان ات جارىستارىنا 19 شارۋاشىلىق پەن 22 جەكەمەنشىك ات يەسى قاتىسقان, سونىمەن بارلىعى – 41.
سونىمەن بىرگە رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن ات جارىستارىنا قاتىسقان تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ ات يەلەرى بويىنشا بولگەندەگى جارىسقا قاتىسۋ ناتيجەلەرىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا, تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ بارلىعى 100 باس, ولار ات جارىستارىنا – 334 رەت قاتىسقان. سونىمەن العان ورىندارى: 1 – ورىن – 55 رەت; 2 – ورىن-56 رەت; 3 – ورىن – 42 رەت; 4 – ورىن – 27 رەت; ەشقانداي ورىن الماعاندارى-131, جارىستان شىعارىلىپ تاستالعاندارى-17, جۇلدەلى ورىننان الىنىپ تاستالعاندارى-6, سونداعى جەڭگەن ۇتىستارى–54 092 075 تەڭگە.
رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن ات جارىستارىنا قاتىسقان تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ جارىسقا قاتىسۋ ناتيجەلەرىندە جەڭگەن داستۇرلى جۇلدەلەردىڭ جەڭىمپازدارىن جىلقىلاردىڭ ات يەلەرى بويىنشا بولگەندەگى مالىمەتتەرى 2 -كەستەدە كورسەتىلگەن.

ippodrom2رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن ات جارىستارىنا قاتىسقان تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ جارىسقا قاتىسۋ ناتيجەلەرىندە جەڭگەن داستۇرلى جۇلدەلەردىڭ بارلىعى – 55, ونىڭ ىشىندە: شارۋاشىلىقتاردىڭ جەڭگەن جۇلدەلەر سانى – 31 نەمەسە 56,4%, ال جەكەمەنشىك ات يەلەرىنىڭ جەڭگەن جۇلدەلەر سانى – 24 نەمەسە 43,6%, سونداعى جەڭىمپازدارعا بولىنگەن ۇتىسى 26 343 750 تەڭگە.
رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىندا جازىق شابىستا تازا قاندى مىنىس جىلقىلارىنىڭ ايعىرلارى مەن بايتالدارىنىڭ قازاقستاندا جاساعان رەسپۋبليكالىق رەكوردتارىنىڭ مالىمەتتەرى 3 – كەستەدە بەرىلگەن, بەرىلگەن كەستە مالىمەتتەرىنەن بۇدان كەيىنگى جىلدارى نەمەسە 2003 جىلدان باستاپ بىرتالاي قاشىقتىقتىڭ رەكوردتارى جاڭارعانىن كورەمىز.

ppodrom3كەستەدە بەرىلگەن مالىمەتتەر بويىنشا, رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلعى شابىس ماۋسىمىندا وتكىزىلگەن ات جارىستارىنا قاتىسقان تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلاردىڭ جارىسقا قاتىسۋ ناتيجەلەرىندە جەڭگەن داستۇرلى جۇلدەلەرىنىڭ بارلىعى–55, ونىڭ ىشىندە: شارۋاشىلىقتاردىڭ جەڭگەن جۇلدەلەر سانى–31 نەمەسە 56,4%, ال جەكەمەنشىك ات يەلەرىنىڭ جەڭگەن جۇلدەلەر سانى–24 نەمەسە 43,6%.
سونىمەن بىرگە رەسپۋبليكالىق الماتى يپپودرومىنداعى 2006 جىلى وتكىزىلگەن ات جارىستارىنىڭ شابىس ماۋسىمدارىندا ۇتىسقا سالعان «قر جوكەي كلۋبىنىڭ» قاراجاتى-500 000 اقش دوللارى, ونىڭ 85,0-89,0% تازا قاندى مىنىس تۇقىمىنداعى جىلقىلارعا بولىنگەن.
قورىتا ايتقاندا, جوعارى ساپالى مىنىس تۇقىمىنداعى اتتارعا سۇرانىس شۇعىل كوتەرىلدى. جىلقىلاردىڭ ات جارىستارىنداعى ۇشقىرلىق ساپاسىن جاقسارتۋ جانە ولاردى يپپودرومدا سىناۋ جارىستارىن ۇيىمداستىرۋ ناتيجەسىندە, قازاقستان جىلقى وسىرۋشىلەرىن ەلىمىزدەگى, سونداي-اق ودان تىسقارى شەت جەرلەردە بولاتىن ىرى جارىستاردا جەڭىس اكەلەتىن, اتىن شىعارىپ, بەدەلىن كوتەرەتىن جەتىستىكتەر ۇشىن اسا ماڭىزدى بولىپ تابىلادى. بۇنىڭ وزى جارىس اتتارىن باسقا ەلدەرمەن الماسۋ ىسىن جانە ەكسپورتقا شىعارۋدى كەڭەيتۋگە كومەكتەسەدى.

Khairat I.قايرات يسحان,
اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمدارىنىڭ كانديداتى, دوتسەنت

argymaq.kz

10 پىكىر

 1. وتە كەرەمەت جازىلعان ماقالا. جۇمىسىنىز العا ورلەي بەرسىن. بىزدى وسىنداي ماقالالارمەن قۋانتا بەرىڭىز.

 2. ماقالاڭىز كوڭىلىمنەن شىقتى. وزىمە قاجەتتى جاڭا ماعلۇماتتاردى الدىم. وسىنداي ماقالا شىعارعان سىزگە كوپ راحمەت. جۇمىسىڭىزدىڭ جەمىسىن كورىپ جۇرە بەرىڭىز. تەك ساتتىلىك!!!

 3. وتەمكەرەمەت جازىلعان ماقالا. جۇمىسىنىزدىڭ جەمىسىن كورىڭىز. اردايىم بىزدى وسىنداي ماقالالارمەن قۋانتا بەرىڭىز.

 4. اسىلاي

  كەرەمەت ماقالا!!! جۇمىسىڭىزعا تابىستار تىلەيمىن!!!

 5. اينۋرا

  سالەمەتسىز با! وتە جاكسى جازىلىپتى. كازيرگي تاندا كيتاپتاردا ەسكي ماليمەتتەر جازىلگان. سيزگە راحمەت جانا ماليمەتتەر ەنگىزگەنىڭىزگە! جىلقى شارۋاشىلىعىمەن اينالىسىتىن بير دەن بير مامان ەكەنىڭىزگە كəمىل سەنەمىن!

 6. اينۋرا

  سالەمەتسىز با! ماقالا وتە جاقسى جازىلىپتى. كازيرگي تاندا كيتاپتاردا ەسكي ماليمەتتەر جازىلگان. سيزگە راحمەت جانا ماليمەتتەر ەنگىزگەنىڭىزگە! جىلقى شارۋاشىلىعىمەن اينالىسىتىن بير دەن بير مامان ەكەنىڭىزگە كəمىل سەنەمىن! جاڭا ماقالالار كۇتەمىز!

 7. سالەمەتسىزبە! قاراپايىم دا ادەمى جازىلعان ماقالا, وزىم ۇشىن قاجەتتى جاڭا ماعلۇماتتار الا الدىم. ەڭبەگىڭىز جانا بەرسىن!!!

 8. بالنۇر احمەتوۆا

  ماقالا وتە كولەمدى, مازمۇندى جازىلعان. سپورتتىق جىلقىلاردى دايىنداۋ ۇشىن جانە قىزىعۋشىلىعى بار ىزدەنۋشىلەر ۇشىن قۇندى مالىمەت بەرىپسىز. ەڭبەگىڭىزگە تابىستار تىلەيمىن!

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>