قايرات ماحانوۆ: قويانقاسقانى حالىق جاقسى كورەدى

Qoianqasqa

بيىلعى “التىن تۇلپار” الامان بايگەسى اتىراۋ اتىرابىندا وتكەن بولاتىن. بۇعان دەيىن جازعانىمىزدان ەلىمىزدەگى ەڭ الىس قاشىقتىققا شاباتىن الامان بايگەدەن قويانقاسقا ەسىمدى ايگىلى جۇيرىكتىڭ دارا كەلگەنىن دە بىلەسىزدەر.

وسى بايگە كەزىندە الاماننان ات وزدىرعان باپكەر, قويانقاسقانىڭ يەسى قايرات ماحانوۆپەن سۇحباتتاسۋدىڭ ساتى تۇسكەن بولاتىن.

- قويانقاسقانىڭ بيىلدىققا الىپ تۇرعان ۇلكەن بايگەسى وسى ما؟

Image 2019

- بۇل ەمەس. قويانقاسقا جۋىردا اقتاۋدا ەكى بولمەلى پاتەر ۇتتى.

- ول قاي بايگە ەدى؟

- سيسەم اتانىڭ اسىندا.

- وندا قانشا شاقىرىمعا شاپتى؟

- 36 شاقىرىمعا شاپقان بولاتىن. سول بايگەدە جەكە-دارا كەلىپ, باس جۇلدەنى الدى. ودان باسقا دا بىرنەشە بايگەدەن اقشالاي جۇلدە ۇتتى. بىرنەشە بايگەدەن كولىك ۇتتى. قۇدايدىڭ بۇيىرعانىن الىپ جاتىرمىز.

- قويانقاسقا 2017 جىلى “التىن تۇلپاردا” ەكىنشى ورىن العانىن كوردىك. وعان دەيىن ۇتقان ۇلكەن بايگەلەرى قانداي ەدى؟

- ۇلىتاۋ اۋدانىنىڭ 90 جىلدىعىن, اقتوعاي اۋدانىنىڭ 90 جىلدىعىن, “جەتىسۋ جۇيرىگىن” ۇتتى. جالپى بىلتىر 6 ماشينا ۇتتى.

- قۇلىنىنان قولىڭىزدا وسكەن مال ما؟

- جوق. جاسىراتىن نەسى بار, بۇنى ساتىپ الدىم.

- قاي جاقتىڭ تۋماسى؟

- الماتى وبلىسىندا, جاركەنتتە تۋعان.

- قانداي تۇقىمعا جاتادى؟

- بۇل – انگلو-اراب. اكەسى – “بارىس” دەگەن ايعىر. كەزىندە ۇلكەن بايگەلەردى ۇتقان. سونىڭ بەل بالاسى.

- جۇيرىكتىڭ تۇقىمى ەكەن عوي؟

- يا. ەنەسى – “پەرىشتە” اتتى ارابى بيە. اكەسىنىڭ تۇقىمى دا انگلو-اراب. قويانقاسقا قازاقستاندا تۋعان. قولتۋما. بيىل جاسى – جەتىدەن سەگىزگە شىقتى.

- جىلىنا نەشە جارىسقا قوساسىز؟

- وتكەن جىلى 9-10 بايگەگە تۇستىك. سول 9-10 بايگەنىڭ بىر-ەكەۋىندە عانا ۇشىنشى ورىن, ال 3-4-ىندە جۇلدەلى بىرىنشى ورىندى يەلەندى. نەگىزگى ۇلكەن بايگەنىڭ بارلىعىندا ماڭدايى جارىلىپ, بىرىنشى كەلىپ جۇر.

- نەگىزگى اتبەگى وزىڭىز بە؟

- يا. بىراق قاسىمدا كومەكشى بالالار بار. مەن ات يەسىمىن.

- ماماندىعىڭىز قانداي؟

- جەكە كاسىپپەن اينالىسامىن. جەكە شارۋاشىلىق بار, سونىڭ باسى-قاسىندا بولامىن.

- بۇعان دەيىن الماتىنىڭ اتىنان قاتىساتىن ەدىڭىزدەر, وسى جولى قىزىلوردانىڭ اتىنان قاتىستىڭىزدار عوي؟

- قىزىلوردانىڭ اتىنان قاتىسقان سەبەبىمىز قىزىلوردادا تۇراتىن بەردىبەك دەگەن اعامىزدىڭ اتىنان قوستىق. مەنىڭ اتىم نە, ونىڭ اتى نە, بارى بىر عوي. بۇرىن وز اتىمنان شاۋىپ جۇرگەن, تۋعان اعام بولعاننان كەيىن, وسى جولى سول كىسىنىڭ اتىنان قوسىپ وتىرمىن.

Qoianqasqa1
- شاباندوز بالا تۋرالى ايتا كەتسەڭىز؟

- شاباندوز بالا, سول وزىمىزدىڭ ۇزىناعاش اۋىلىنىڭ بالاسى.

- بۇعان دەيىن دە قويانقاسقاعا شاۋىپ جۇرىپ پە ەدى؟

- يا. وتكەندەگى ەكى بولمەلى پاتەردى ۇتقاندا دا وسى بالا شاپقان بولاتىن. ودان باسقا دا بىرنەشە بايگەدە تاقىمى قۇتتى بولدى. بىراق وتكەن جىلعى بايگەلەردە باسقا بالا شاپقان.

- قويانقاسقادان باسقا ات بار ما؟

- بۇدان باسقا, وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر, بىلتىر وسىندا (اتىراۋدا – رەد.) “دارابوز-2018″-دى ۇتقان اسپارحان دەگەن اتىم بار.

- اسپارحان قويانقاسقانىڭ اعاسى دەيدى…

- جوق, ول جالعان سوز. اسپارحاننىڭ بۇعان قاتىسى جوق. بىراق تۇقىمدارى ۇقسايدى. ەكەۋى دە انگلو-اراب.

- بيىل اسپارحان كوپ بايگەگە قوسىلماعان سەكىلدى؟

- ول قازىر قولدا تۇر. بىرنەشە بايگەگە قوسىلدى. ەكىباستۇز قالاسىندا قازا كۇنىنە وراي وتكەن بايگەدە الاماندى ۇتتى.

- قويانقاسقادان تۇقىم بار ما؟

- الى تۋعان جوق. ۇيىرگە قوسقان جوقپىز.

- سىزدى تانىتقان وسى اسپارحان مەن قويانقاسقا. بۇل ەكەۋىنەن باسقا جۇيرىكتەر ۇستادىڭىز با؟

- ۇستادىم. جالپى باپكەرلىكپەن اينالىسىپ جۇرگەنىمە 20 جىلدان استى. باسقا جۇيرىكتەرمەن دە تالاي-تالاي جۇلدەلەردى ۇتقانبىز.

- قازىر قايدا تۇرىپ جاتىرسىزدار؟

- الماتى وبلىسى, جامبىل اۋدانىنىڭ ورتالىعى ۇزىناعاش اۋىلىندامىز.

- تاربيەلەپ وتىرعان تاي-قۇناندار بار ما؟

- ارينە بار. تاي-قۇناندار بار, وسى قويانقاسقانىڭ وكشەسىن باسىپ كەلە جاتقان ىنى-قارىنداستارى بار.

- ولار تۋرا وز قۇرساقتاستارى ما؟

- جوق. اتالاس, ەنەسى جاعىنان قان ارالاستارى بار.

Qoianqasqa2
- وسى “التىن تۇلپارمەن” توقتاتاسىز با, الدە الداعى بايگەلەرگە دە قوساسىز با؟

- “التىن تۇلپار” باستالعالى بەرى ات وزدىرسام دەپ ارمانداپ جۇرگەن بايگە ەدى. “التىن تۇلپاردى” ۇتۋ ات ۇستاعاننىڭ بارىنىڭ ارمانى دەپ ويلايمىن. اداعى ۋاقىتتا بايگەگە قوسار, قوسپاسىمىزدى اتتىڭ كۇيى بىلەدى.

- قويانقاسقا مۇنداي ۇلكەن الاماننان كەيىن قانشا ۋاقىتتا قالپىنا كەلەدى؟

- بىر اپتا, كەيدە 10-15 كۇندە كەلەسى بايگەگە دايىن بولادى.

- “التىن تۇلپارعا” قانشا ۋاقىت دايىندادىڭىز؟

- ارنايى دايىندىق ۇشىن اتىراۋعا كەلىپ جاتقانىمىزعا بىر اي بولدى. وسىندا دايىندالىپ جاتىرمىز.

- سيسەم اتانىڭ اسىنان كەيىن قايتپاعان ەكەنسىزدەر عوي؟

- يا, سول استان كەيىن بىردەن وسىندا كەلدىك. نەگىزى “دارابوزدى” كوزدەپ كەلگەمىز. “التىن تۇلپاردىڭ” دا وسىندا وتەتىنىن ەستىپ, دايىندىقتى باستاپ كەتتىك. قۇدايعا شۇكىر, ول ەڭبەگىمىز ەش كەتپەگەن ەكەن.

- جۇيرىكتىڭ قىسقى بابى قالاي بولادى؟

- جالپى اتتىڭ بارى قىستا مىنىلەدى عوي. تەك قويانقاسقا عانا ەمەس, قىستاي بارلىق اتتى مىنەمىز. جۇيرىكتى باپتاۋدا مىندەتتى تۇردە قىسقى دايىندىق, قىسقى بابى بولۋى كەرەك.

- مىسالى قىسقى باپ كەزىندە نە ىستەيسىزدەر؟ اڭ قۋاسىزدار ما؟

- اڭ قۋمايمىز. بىراق الىستاۋ-الىستاۋ مىنىپ, تاۋ-تاسقا شىعارىپ, قار كەشتىرەمىز. بىر سوزبەن ايتقاندا اتتى كوپ مىنىپ, ابدەن پىسىرەمىز. بۇلار دا سپورتشىلار سەكىلدى, ۇنەمى جاتتىعۋدا بولۋى كەرەك.

- اتبەگىلىكتە وزىڭىز ۇستانعان بىر ەرەكشەلىك, قۇپيياڭىز دەيىكشى, بار ما ونداي تاسىلىڭىز؟

- ارينە, ونسىز بولمايدى عوي. ار اتبەگى وز اتىنىڭ ۇلكەن جۇلدەنى, “التىن تۇلپار” سيياقتى ايتۋلى بايگەنى ۇتقانىن قالايدى. ال ونداي جەتىستىككە جەتۋ ۇشىن تىنباي ەڭبەكتەنۋ كەرەك. قويانقاسقانى وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر, بۇل – حالىقتىڭ اتى. تەك مەنىڭ جۇيرىگىم ەمەس. بۇنى حالىق جاقسى كورەدى. 2017 جىلدان بەرى قاي جەرگە بايگەگە بارمايىق, حالىق ارتىنان جۇگىرىپ جۇرەدى. سۋرەتكە تۇسەيىك, وز كوزىمىزبەن كورەيىك دەپ وتىنىش جاسايتىندار دا كوپ. وسى كۇنگە جەتىپ, جۇلدەدەن جۇلدە الىپ جاتقانىمىزدىڭ وزى حالقىمىزدىڭ ىزگى تىلەگىنىڭ جەمىسى دەپ ويلايمىن.

- اڭگىمەڭىزگە راحمەت!

Erzhan Zhaubaiەرجان جاۋباي

baq.kz

دوباۆيت كوممەنتاريي

ۆاش e-mail نە بۋدەت وپۋبليكوۆان. وبيازاتەلنىە پوليا پومەچەنى *

Please Do the Math      
 

موجنو يسپولزوۆات سلەدۋيۋششيە HTML-تەگي ي اتريبۋتى: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>