سالپاڭ تورى

1186
(اڭگىمە) باستاۋىن تۇيىقتوردەن الاتىن شاعىن وزەن تاستان-تاسقا ۇرعىلاپ، مىڭ بۇرالىپ قۇلديلاي قۇلاپ، ءبىزدىڭ اۋىلدىڭ قاق ورتاسىنان وتەدى. كىشكەنتاي عانا اۋىلىمىز وسى وزەننىڭ سۋىمەن جان ساقتاپ وتىر.
 • قازاق باتىرلارىنىڭ قالماق تۇلپارىن سىناۋى

  («جانتاي باتىر» جىرىنان ءۇزىندى) …بەت تۇزەپ سونىڭ ءبىرى ەرەيمەنگە، كۇركىرەپ ۇشان كۇشپەن جونەلگەندە، كورىندى تۇقىرىنعان قىلاڭ-باران تۇلپارلى باتىرلاردىڭ ءبىتىمى وزگە.
 • ەگەر مەن اتبەگى بولسام…

  اۋەلى بۇل ماقالانىڭ ورىس تىلىننەن اۋدارىلعانىن ەسكەرتەمىز. ەكىنشىدەن، بۇل تازا قاندى جىلقى ۇستايتىندارعا ارنالعان. ۇشىنشىدەن، وزدەرىڭىز وقۋ بارىسىندا بىلەسىزدەر، قىسقا قاشىقتىقتاعى، ياعني ۇشقىر بايگە اتتارىن دايىندايتىن اتبەگىلەرگە كەرەك بولۋى مۇمكىن كەڭەستەر دەپ قابىلداعاندارىڭىز دۇرىس. Argymaq.kz ەگەر مەن اتبەگى بولسام، ءوزىم ...
 • 43 كۇننىڭ كەمدىگى… قازاقتىڭ تۇڭعىش اتبەگى قىزى – قۇرتقا

  ات باپتاۋ – ايرىقشا ونەر. جۇيرىك پەن جورعانى ۇلى-جىڭگىر بايگەگە قوسۋ، قوسىپ قانا قويماي، كومبەگە ءبىرىنشى كەلتىرۋگە دامەلىنىڭ بارشاسىنىڭ ارمانىن ادىرا قىلىپ، مارە سىزىعىن وق بويى وزىق قيدىرۋ – باپكەردىڭ باپكەرىنىڭ عانا قولىنان كەلەتىن ونەر.
 • مۇحامەت-سالىق باباجانوۆ. سىنشىلىق ونەر

  ايگىلى مۇحامەت-سالىق باباجانوۆتىڭ بۇل ماقالاسى 1871 جىلدىڭ قاڭتارىندا رەسەيدە جارىق كورەتىن «جۋرنال وحوتى»-دىڭ 1-2 نومىرىندە باسىلعان ەدى. تۇپنۇسقادا ورىس تىلىندە جازىلعان ماقالانى قازاقشاعا اۋداردىق.
 • مۇحامەت-سالىق باباجانوۆ. ىشكى وردانىڭ اتبەگىلەرى

  ايگىلى مۇحامەت-سالىق باباجانوۆتىڭ بۇل ماقالاسى 1871 جىلدىڭ قاڭتارىندا رەسەيدە جارىق كورەتىن «جۋرنال وحوتى»-دىڭ 1-2 نومىرىندە باسىلعان ەدى. تۇپنۇسقادا ورىس تىلىندە جازىلعان ماقالانى قازاقشاعا اۋداردىق.

«سوڭعى سالىم». ايگىلى نامىسكوك ءولدى (فوتو/ۆيدەو)

4999
تۇركىستان وبلىسى «تۇران» كومانداسىنىڭ بەلدى اتى، كوكپاردان استانادا 2017 جىلى وتكەن تۇڭعىش الەم چەمپيوناتىنىڭ چەمپيونى، 2019 جىلى الماتىدا وتكەن جاستار ...

ەرلان تولەۋتاي. كونە كوكپاردى كورگەندەر…

1305
مارقۇم نۇرلان ءىنىمنىڭ ۇلى بەكبارىس بالام اۋىلدا كوكپار بەردى. شەت اۋدانى، قىزىلتاۋ اۋىلىندا ۇيىمداستىرىلعان بۇل كوكپارعا جاڭاارقا، شەت، اقتوعاي اۋداندارىنان ...
error: Content is protected !!