قازانات | ارعىماق تانىمدىق پورتالى | Page 3

بولىم: قازانات

بالۋان شولاقتىڭ اقبوزى

بالۋان شولاق – نۇرماعامبەت بايمىرزاۇلى (1864-1919) اتاقتى پالۋان, سازگەر-انشى, سەرى-ساياتشى, اتبەگى-شاباندوز, سەگىز قارلى, بىر سىرلى ونەر يەسى بولعان. بالا كەزىندە جىلقى باعىپ جۇرگەن نۇرماعامبەت قوستىڭ جانىندا لاۋلاتىپ وت جاعىپ قويىپ, قۇربىلارى بىر جاق, وزى بىر…

قۇلان تۇياق قۇدايتورى

ەدىرەي تاۋىن قونىستانعان باۋىر بوشان ەلىنىڭ ايگىلى اتبەگى ماقىش دىنۇلى حىح عاسىردىڭ سوڭى مەن حح عاسىردىڭ باس كەزىندە ومىر سۇرىپتى. قارشىعا دەنەلى, قارا شۇبار وڭدى, بىر اياعىن سىلتي باساتىن قىزۋ قاندى ارى سەرى مىنەزدى ادام…

زۇلپىحار تايىربەكوۆ. كوكپاردى يەسىنە تىسىمەن الىپ بەرەتىن ات

وڭتۇستىك  وڭىردە اتاعى شىققان قارت كوكپارشىلاردىڭ بىرى – زۇلپىحار تايىربەكوۆ. كەڭەس وداعى تۇسىندا قازاق كوكپار قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتىپ, 1982 جىلى رەسەيدىڭ كراسنودار قالاسىندا وتكەن كسرو چەمپيوناتىندا جەڭىمپاز  اتانعان اقساقال كۇنى كەشەگە دەيىن كوكپار دوداسىنىڭ…

قويشىعۇل مۇستافاۇلى. اعامنىڭ تورتوبەلى

استانادامىز. قوناەۆ كوشەسى 4. قازاق راديوسى. كەرەي جانىبەك-اقمەشىت كوشەسىنىڭ قيىلىسىنداعى №17 مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر جاتاققاناسىندا بىراز جۋرناليستەر تۇرامىز. كەزىندە اركىم, تامىر-تانىسىن سالىپ جۇرىپ الىپ العان. وزى ارزانداۋ, ىشىندە جاعدايى جاسالعان. بىر كۇنى كەشكىسىن جۇمىستان شىعىپ ارىپتەسىم,…

ماعجان جۇماباەۆ. قۇلاگەردىڭ قازاسى

(«اقان سەرى» وچەركىنەن ۇزىندى)  اقان 13 جاسقا كەلگەنشە بۇحاردان وقىپ قايتقان كۇنتۋ دەگەن بىر مولدادان ساباق وقىپ جۇرەدى. بىراق بىراز ەس كىرە باستاعان سوڭ, مولدانىڭ بالدىر-باتپاعىنا زەرەك اقاننىڭ كوڭىلى وتىرماي باستايدى. سويتىپ, 13 جاسىندا اقان…


error: Content is protected !!