قازانات | ارعىماق تانىمدىق پورتالى | Page 2

بولىم: قازانات

قازاقستانداعى تانىمال تۇلپارلار نەمەسە ات سپورتىنداعى تۇيتكىلدەر

الەمدە يەسىنىڭ «اتىن وزدىرىپ», تاريحتا قالعان تالاي تۇلپار بار. ولار جايىندا سانسىز زەرتتەۋلەر, ەسەپسىز ەڭبەكتەر جازىلدى. جىر-داستاندارعا ارقاۋ بولعاندارى دا جەتەرلىك. كەرەك دەسەڭىز, كينونىڭ دا سان مىڭداعان تۇرى تۇسىرىلدى.

ۇلكەننارىن تۇلپارلارى. جيدەبايداعى جارىس

1987 جىلدىڭ كۇزىندە سەمەي وبلىسى قازاقتىڭ زاڭعار جازۋشىسى مۇحتار اۋەزوۆتىڭ تۋعانىنا 90 جىل تولۋىنا ارنالعان مەرەكەلىك ىس-شارا ۇيىمداستىردى. العاشقى كۇنى وبلىس ورتالىعىندا سالتاناتتى ماجىلىس وتتى.

ۇلكەننارىن تۇلپارلارى. تايجيرەن

… لەنين ۇجىمشارىندا نەگىزىنەن ەت جانە قىمىز وندىرۋ باعىتىنداعى جىلقى شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا دەن قويىلسا دا, بايگەگە ارنالعان جۇيرىكتەردى جاراتۋ توقتاعان جوق. ۇجىمشارداعى جىلقى شارۋاشىلىعىن سپورتتىق باعىتتا ارى قاراي دامىتۋ ماقساتىندا قوستانايلىق تۇقىمعا جاتاتىن قوس ايعىر…

ابسەنت جايلى كينو تۇسىرىلسە…

اۋداندىق باسىلىمنىڭ تىلشىسى كوتەرگەن ماسەلە كينو ماماندارىنىڭ نازارىنا ىلىگە مە, بەلگىسىز. ايتەۋىر, سانامىزداعى ويماقتاي ويدى وزدەرىڭىزگە جەتكىزۋگە اسىقتىق. الەۋمەتتىك جەلىنىڭ دامىعان زامانىندا بۇل باستاما تاسادا قالمايدى دەگەن سەنىمدەمىز.

قيماديدەن نىعىمانوۆ. بەجۋدىڭ قۇلاتورىسى

بەجۋ جاسى ۇلعايعان كەزىندە بىر كۇنى تۇس كورىپ, تۇسىندە ارۋاقتار «بايتالىڭ قۇلىنداپ جاتىر» دەپ ايان بەرىپتى. تاڭ اتا اتىنا مىنە سالىپ تۇسپالمەن كەلسە, بايتالى جايىلىمعا شىققان قويلاردىڭ قاسىندا امان-ەسەن قۇلىنداعان ەكەن.


error: Content is protected !!