قازانات | ارعىماق تانىمدىق پورتالى | Page 2

بولىم: قازانات

ۇلكەننارىن تۇلپارلارى. تايجيرەن

… لەنين ۇجىمشارىندا نەگىزىنەن ەت جانە قىمىز وندىرۋ باعىتىنداعى جىلقى شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا دەن قويىلسا دا, بايگەگە ارنالعان جۇيرىكتەردى جاراتۋ توقتاعان جوق. ۇجىمشارداعى جىلقى شارۋاشىلىعىن سپورتتىق باعىتتا ارى قاراي دامىتۋ ماقساتىندا قوستانايلىق تۇقىمعا جاتاتىن قوس ايعىر…

ابسەنت جايلى كينو تۇسىرىلسە…

اۋداندىق باسىلىمنىڭ تىلشىسى كوتەرگەن ماسەلە كينو ماماندارىنىڭ نازارىنا ىلىگە مە, بەلگىسىز. ايتەۋىر, سانامىزداعى ويماقتاي ويدى وزدەرىڭىزگە جەتكىزۋگە اسىقتىق. الەۋمەتتىك جەلىنىڭ دامىعان زامانىندا بۇل باستاما تاسادا قالمايدى دەگەن سەنىمدەمىز.

قيماديدەن نىعىمانوۆ. بەجۋدىڭ قۇلاتورىسى

بەجۋ جاسى ۇلعايعان كەزىندە بىر كۇنى تۇس كورىپ, تۇسىندە ارۋاقتار «بايتالىڭ قۇلىنداپ جاتىر» دەپ ايان بەرىپتى. تاڭ اتا اتىنا مىنە سالىپ تۇسپالمەن كەلسە, بايتالى جايىلىمعا شىققان قويلاردىڭ قاسىندا امان-ەسەن قۇلىنداعان ەكەن.

بالۋان شولاقتىڭ اقبوزى

بالۋان شولاق – نۇرماعامبەت بايمىرزاۇلى (1864-1919) اتاقتى پالۋان, سازگەر-انشى, سەرى-ساياتشى, اتبەگى-شاباندوز, سەگىز قارلى, بىر سىرلى ونەر يەسى بولعان. بالا كەزىندە جىلقى باعىپ جۇرگەن نۇرماعامبەت قوستىڭ جانىندا لاۋلاتىپ وت جاعىپ قويىپ, قۇربىلارى بىر جاق, وزى بىر…

قۇلان تۇياق قۇدايتورى

ەدىرەي تاۋىن قونىستانعان باۋىر بوشان ەلىنىڭ ايگىلى اتبەگى ماقىش دىنۇلى حىح عاسىردىڭ سوڭى مەن حح عاسىردىڭ باس كەزىندە ومىر سۇرىپتى. قارشىعا دەنەلى, قارا شۇبار وڭدى, بىر اياعىن سىلتي باساتىن قىزۋ قاندى ارى سەرى مىنەزدى ادام…


error: Content is protected !!