• قازاق باتىرلارىنىڭ قالماق تۇلپارىن سىناۋى

  («جانتاي باتىر» جىرىنان ءۇزىندى) …بەت تۇزەپ سونىڭ ءبىرى ەرەيمەنگە، كۇركىرەپ ۇشان كۇشپەن جونەلگەندە، كورىندى تۇقىرىنعان قىلاڭ-باران تۇلپارلى باتىرلاردىڭ ءبىتىمى وزگە.
 • ەگەر مەن اتبەگى بولسام…

  اۋەلى بۇل ماقالانىڭ ورىس تىلىننەن اۋدارىلعانىن ەسكەرتەمىز. ەكىنشىدەن، بۇل تازا قاندى جىلقى ۇستايتىندارعا ارنالعان. ۇشىنشىدەن، وزدەرىڭىز وقۋ بارىسىندا بىلەسىزدەر، قىسقا قاشىقتىقتاعى، ياعني ۇشقىر بايگە اتتارىن دايىندايتىن اتبەگىلەرگە كەرەك بولۋى مۇمكىن كەڭەستەر دەپ قابىلداعاندارىڭىز دۇرىس. Argymaq.kz ەگەر مەن اتبەگى بولسام، ءوزىم ...
 • 43 كۇننىڭ كەمدىگى… قازاقتىڭ تۇڭعىش اتبەگى قىزى – قۇرتقا

  ات باپتاۋ – ايرىقشا ونەر. جۇيرىك پەن جورعانى ۇلى-جىڭگىر بايگەگە قوسۋ، قوسىپ قانا قويماي، كومبەگە ءبىرىنشى كەلتىرۋگە دامەلىنىڭ بارشاسىنىڭ ارمانىن ادىرا قىلىپ، مارە سىزىعىن وق بويى وزىق قيدىرۋ – باپكەردىڭ باپكەرىنىڭ عانا قولىنان كەلەتىن ونەر.
 • مۇحامەت-سالىق باباجانوۆ. سىنشىلىق ونەر

  ايگىلى مۇحامەت-سالىق باباجانوۆتىڭ بۇل ماقالاسى 1871 جىلدىڭ قاڭتارىندا رەسەيدە جارىق كورەتىن «جۋرنال وحوتى»-دىڭ 1-2 نومىرىندە باسىلعان ەدى. تۇپنۇسقادا ورىس تىلىندە جازىلعان ماقالانى قازاقشاعا اۋداردىق.
 • مۇحامەت-سالىق باباجانوۆ. ىشكى وردانىڭ اتبەگىلەرى

  ايگىلى مۇحامەت-سالىق باباجانوۆتىڭ بۇل ماقالاسى 1871 جىلدىڭ قاڭتارىندا رەسەيدە جارىق كورەتىن «جۋرنال وحوتى»-دىڭ 1-2 نومىرىندە باسىلعان ەدى. تۇپنۇسقادا ورىس تىلىندە جازىلعان ماقالانى قازاقشاعا اۋداردىق.

اداي جىلقىسى جەكە تۇقىم رەتىندە تىركەلەدى

502
«اداي» جىلقىسى جەكە تۇقىم رەتىندە تانىلادى. بۇل جايىندا پرەمەر-مينيستر ءاليحان سمايىلوۆ سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتقان.
error: Content is protected !!